O patronce - Najświętsza Maryja Panna – KRÓLOWA MĘCZENNIKÓW


Nasza parafia powstała w roku 1999. Był to rok kolejnej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. 13 czerwca Ojciec Święty podczas Mszy św. w Warszawie beatyfikował Reginę Protmann, założycielkę sióstr Katarzynek, Edmunda Bojanowskiego, świeckiego założyciela sióstr służebniczek oraz 108 męczenników II Wojny Światowej zamordowanych z nienawiści do wiary – biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich. Liturgiczne wspomnienie tych męczenników obchodzi się 12 czerwca. Nawiązując do tej beatyfikacji ks. Arcybiskup Edmund Piszcz nowopowstającą parafię w Wójtowie nazwał imieniem NMP Królowej Męczenników.

Co to oznacza, że Maryja jest Królową Męczenników. Spontanicznie rodzi się odpowiedź, że Matka Boże góruje nad wszystkimi męczennikami, którzy oddali swoje życie za Chrystusa i jest ich Władczynią – Królową. Ale jest jeszcze głębsze znaczenie tego tytułu. Matka Boża nie umarła śmiercią męczeńską, ale wg tradycji zasnęła i została wzięta do nieba. Niektórzy to tłumaczą w ten sposób, że Maryja umarła i od razu zmartwychwstałą. Jednak w sercu Maryi dokonała się największa ofiara.

Dlatego Niepokalana nasza Matka jest Królową męczenników ze względu na wielkość jej boleści. Ona może zawołać do wszystkich męczenników i wszystkich, którzy uginają się pod strasznym krzyżem: „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza” (Lm 1, 12). Albowiem cierpienia męczenników były w większości wypadków natury fizycznej, zaś boleści Maryi w pierwszym rzędzie były natury duchowej.


Takie dokładnie, jak przepowiedział Symeon: „Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). A cierpienia duchowe o tyle przewyższają ból cielesny, o ile sama dusza góruje nad ciałem. Maryja cierpiała właśnie jako matka i to jako matka takiego syna i jako taka matka. Jako matka Odkupiciela i współodkupicielka chciała cierpieć z Odkupicielem bez najmniejszej pociechy, podczas gdy najlepszy Pan często napełniał swoich męczenników w chwili najwyższych tortur taką rozkoszą, że tę radość i szczęście ledwie znieść mogli: „Mimo mnóstwa boleści mych serdecznych, Twoje pociechy mnie orzeźwiają” (Ps 94, 19). Nasza niepokalana Pani jest Królową Męczenników także ze względu na czas trwania jej udręki. U większości męczenników męczeństwo trwało krótko. U Maryi rozciągało się poprzez lata całe, odkąd stała się matką męża boleści. Ciążyło ono na niej od chwili wcielenia. Po kolei siedem olbrzymich mieczów boleści przeszyło niemiłosiernie jej serce. Mogła ona mówić za prorokiem: „Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie – moje lata” (Ps 31, 11). Nie przechodź obojętnie, bez współczucia koło Królowej męczenników! Dźwigaj z nią i na jej wzór to, co podobało się Opatrzności włożyć na twe ramiona. Znoś wszystko w duchu świętego męstwa Niepokalanej naszej Pani, która pośród najsroższych cierpień nie zachwiała się pod krzyżem, ale cierpiała w milczeniu! A gdy zdaje ci się, że złamie cię jakaś boleść, uciekaj się wtedy do Matki Boleściwej, oglądaj i zgłębiaj siedem mieczów tkwiących w jej sercu i pamiętaj na napomnienie boże: „Boleści rodzicielki nie zapominaj!” (Syr 7, 27).

Jest jeszcze jeden powód, dla którego parafia w Wójtowie nosi tytuł Królowej Męczenników. W Wójtowie w roku 1945 w heroiczny sposób oddały swoje życie za wiarę i w obronie godności i czystości trzy służebnice Boże: Cecylia Grabosch, Gertruda Klimek i Agnieszka Drabińska. Ich groby do dziś znajdują się na terenie parafii, a w diecezji trwa proces beatyfikacyjny ofiar II Wojny Światowej, wśród których są nasze dawne mieszkanki.

Św. Faustyna i Wójtowo
Św. Faustyna i Wójtowo
Św. Faustyna i Wójtowo

Historia Parafii N. M. P. Królowej Męczenników w Wójtowie w latach 1999- 2009


Parafia w miejscowości Wójtowo powstała 1 lipca 1999 roku. Miejscowość leży w Gminie Barczewo położona na trasie nr 16, oddalona od Barczewa 10 km, a od Olsztyna 6 km. Wójtowo jako wieś istnieje od 700 lat, znane było niegdyś pod niemiecką nazwą Fittigsdorf. Miejscowość zawsze była katolicka, nie ma żadnych śladów innych wyznań, nawet konfesji ewangelickiej, która w XVI i XVII wieku zawładnęła Mazurami i w mniejszym stopniu Warmią w granicach, której leży Wójtowo. Warmia dzięki Stanisławowi Hozjuszowi żyjącemu w XVI wieku została wierna kościołowi katolickiemu. Wieś Wójtowo zawsze należała administracyjnie do Parafii Klebark Wielki, pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, tam też jest stary cmentarz.

Wójtowo szczególnie doświadczone było pod koniec II Wojny Światowej, w styczniu 1945 roku, gdy Rosjanie napadali na miejscową ludność. Wtedy zginął na plebanii w Klebarku Wielkim ks. Proboszcz Paweł Chmielewski, a w Wójtowie Cecylia Grabosch w obronie czystości. W Wójtowie jest też kilka innych grobów Warmiaków, których zabili Rosjanie, ulokowane są na dwóch prywatnych posesjach ( około 20 grobów ). Wójtowo położone jest na nizinie pagórkowatej pomiędzy miejscowościami Nikielkowo, Klebark Mały i Kaplityny, najbliższe jezioro znajduje się za Kaplitynami w miejscowości Bogdany. Parafię erygował ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz 1 lipca 1999 roku. Tytuł parafii związany jest z beatyfikacją 108 męczenników, której dokonał Jan Paweł II na Placu Wolności w Warszawie 8 czerwca 1999 roku.

Pierwszym i dotychczasowym proboszczem został Ks. Krzysztof Bumbul, który kapłanem jest od 27 maja 1995 roku. W tym czasie Prymasem Polski był Kardynał Józef Glemp, a prezydentem Polski Aleksander Kwaśniewski, natomiast Burmistrzem Barczewa Mirosław Kuliś.

Parafia zawiera tylko jedną miejscowość: Wójtowo. Obecnie liczy ponad 1000 osób, wśród których 75 osób to przedstawiciele innych wyznań. Do powstania parafii w sposób znaczący przyczyniła się Pani mgr Teresa Jezierska- Rogowska, która od 1958 roku organizowała szkolnictwo podstawowe w Kaplitynach i Wójtowie, będąc do 1998 roku jedynym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wójtowie. Szkoła odniosła wiele sukcesów pedagogicznych, nagradzana wielokrotnie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Było to miejsce szkoleń i praktyk dla studentów dawnej WSP w Olsztynie. Staraniem Pani T. Jezierskiej- Rogowskiej od roku 1996 odprawiano w szkole msze święte niedzielne, czynił ks. Kanonik Andrzej Majnusz- ówczesny proboszcz klebarski, odprawiane były również rekolekcje dla dzieci. Szkoła tętniła życiem kulturalnym i religijnym: jasełka, dzień Matki, rocznice narodowe itp.

Na fundamentach tak wspaniałej szkoły powstała parafia, było to w przenośni i dosłownie, gdyż od 1 lipca 1999 roku do 20 czerwca 2000 odprawiano w Sali szkolnej msze święte. Oczywiście p. T. Jezierska- Rogowska pełniła tam funkcję kościelnej i przewodniczącej Rady Parafialnej, czyni to zresztą do dzisiaj.

Na wiosnę 2000 roku panowie: Adam Marel i Bogdan Storoniański ofiarowali elementy na kaplicą, którą złożyli Józef Kozłowski, Jan i Franciszek Gadzińscy, Henryk Piotrowski, Henryk Szczepkowski, Eugeniusz Rybicki, Zbigniew Chlubicki i inni Panowie.

Od początku w kościele zawsze było dużo ministrantów (około 25 osób), pierwszym organistą był Marek Szymański, obecnie mgr sztuki Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie wiolonczeli. Od 2005 roku dodatkowo gra Iwona Mańczuk- mgr sztuki i muzyki UWM w Olsztynie. Od 2001 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła na działce pana Zbigniewa Abramczyka, którą zakupiła Kuria Biskupia z Olsztyna. Projektantem był mgr inż. Franciszek Chabrowski z Plusek. Kierownikiem budowy mgr inż. Ireneusz Tarasiewicz oraz mgr inż. Tadeusz Miastkowski. Kościół budowano razem z budynkiem plebanii. Długość kościoła- 19 m., szerokość- 12 m. Powierzchnia jednej kondygnacji plebanii 90 m2. Do tej pory wykonano 80 % prac budowlanych. Lud Boży od 2007 roku modli się już w nowym kościele, a ksiądz proboszcz mieszka na plebanii od czerwca 2008.

W pracach budowlanych pomagają Parafianie przez pracę fizyczną, ofiarę pieniężną i modlitwę. Ksiądz proboszcz zbudowany jest postawą wielu ludzi z Wójtowa, a także przyjaciół parafii mieszkających w Olsztynie, Barczewie, Łęgajnach, a także z Niemiec- są to dawni mieszkańcy Wójtowa i okolic. W parafii działają następujące wspólnoty: Żywy Różaniec, Ministranci, Schola dziecięca, grupa teatralna, koło Caritas, Oaza dziecięca, Chór, oraz Grupa Kobiet Katolickich dbająca stale o wystrój kościoła- ta grupa ma również określoną formację duchową.

Ksiądz proboszcz cieszy się, ze wspaniałej młodzieży, który jest spontaniczna i nigdy nie odmawia pomocy przy budowie kościoła. Liczba mieszkańców cały czas wzrasta, dlatego od 2007 roku odprawiana jest trzecia msza święta niedzielna o godzinie 17.00. Od maja do października 13 dnia każdego miesiąca odprawiane są Nabożeństwa Fatimskie cieszące się uznaniem i Parafian i gości. Wtedy przyjeżdżają do parafii księża goście ze specjalnym kazaniem.

Staraniem Pani Teresy Rogowskiej wykonano piękną Drogę Krzyżową, którą ufundowały rodziny z Wójtowa i ksiądz proboszcz. Pan Janusz Skowroński wraz z małżonką Wiesławą- prezes i właściciel firmy Tewes- Bis ofiarował ogromny krzyż ze stali nierdzewnej umieszczony na szczycie kościoła, oświetlony i dobrze widoczny z drogi krajowej nr 16. Krzyż poświęcił Metropolita Warmiński 19 czerwca 2006 Wojciech Ziemba. Ten sam Pan ofiarował wiele innych prac i elementów do nowego kościoła.
Pan Tadeusz Żuber ofiarował wszelkie prace i elementy elektryczne.
Pan Henryk Berk ofiarował wszelkie prace hydrauliczne.
Pan Stanisław Gajewski od 6 lat wykonuje różne prace fachowe związane z budową i funkcjonowaniem kościoła.
W maju 2007 roku parafia wydała II Śpiewnik Parafialny. Największą pracę wykonał parafianin Leszek Kalinowski i jego synowie Łukasz i Michał. Pan Leszek prowadzi od 3 lat stronę internetową parafii i Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”.

Skład Rady Parafialnej i Duszpasterskiej na dzień 6 stycznia 2009 roku:
Teresa Jezierska- Rogowska, Maria i Stanisław Gajewscy, Zbigniew i Jolanta Chlubicy, Józef Lipniewicz, Henryk Berk, Tadeusz Żyber, Janusz Skowroński, Adam Marel, Jerzy Sztych, Jan Żelazny, Kazimierz Szymański, Leszek Kalinowski, Jadwiga Rink, Teresa Kluk, Alicja Obrębka, Halina Jękot, Marek i Marianna Małkowscy, Paweł Janysz, Ireneusz Tarasiewicz, Piotr Sawiński, Dariusz Makowski, Kazimierz Zybert, Jerzy Kaszuba, Anna Stankiewicz, Jadwiga Kobus, Robert Dmochowski, Jarosław Mielcarek, Regina Pisowłocka, Rozwita i Zbigniew Abramczyk, Józef Kozłowski, Bożena Puszcz, Jarosław Krawczyk, Jadwiga Rink, Jacek Bezlapowicz, Grzegorz Sułek.

W roku 2004 wizytował parafię ks. Bp prof. Julian Wojtkowski. Każdego roku udzielany jest młodzieży klas trzecich gimnazjum sakrament bierzmowania, obecni byli wszyscy biskupi: Edmund Piszcz, Julian Wojtkowski, Jacek Jezierski, Wojciech Ziemba.

Każdego roku w czerwcu odbywa się wielki Festyn Parafialny, z którego dochód przeznaczony jest na budowę kościoła. Zaangażowanych jest tu około 130 osób, każdego roku więcej.

Bożej Opatrzności dziękujemy za naszą wspólnotę, za każdego człowieka i każdą mszę święta i sakrament pojednania. Dziękujemy za cuda Bożej łaski, które dokonują się w naszej parafii.

W maju 2006 roku Firma Tewes- Bis z Barczewa ofiarowała duży krzyż, który został umocowany na złączu kościoła i plebanii. Głównym ofiarodawcą i pomysłodawcą umieszczenia krzyża był pan Janusz Skowroński, prezes tejże firmy. Pan Janusz zapytał mnie jako proboszcza, gdzie jest kościół w Wójtowie? Było to podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej w Jego domu, w styczniu 2005 roku. Wtedy w sercu Fundatora zrodził się pomysł ofiarowania krzyża, który z daleka będzie widoczny. Umieszczenie krzyża w sensie obliczeń wytrzymałościowych wykonali inżynierowie: Piotr Sawiński , Ireneusz Tarasiewicz i Dariusz Makowski z Wójtowa, Oni też wystarali się o ciężki sprzęt w postaci dźwigu do umieszczenia krzyża.

Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy ten krzyż ofiarowali i umieścili na szczycie nowego kościoła.

Skip to content