Historia Parafii N. M. P. Królowej Męczenników w Wójtowie w latach 1999- 2009


Parafia w miejscowości Wójtowo powstała 1 lipca 1999 roku. Miejscowość leży w Gminie Barczewo położona na trasie nr 16, oddalona od Barczewa 10 km, a od Olsztyna 6 km. Wójtowo jako wieś istnieje od 700 lat, znane było niegdyś pod niemiecką nazwą Fittigsdorf. Miejscowość zawsze była katolicka, nie ma żadnych śladów innych wyznań, nawet konfesji ewangelickiej, która w XVI i XVII wieku zawładnęła Mazurami i w mniejszym stopniu Warmią w granicach, której leży Wójtowo. Warmia dzięki Stanisławowi Hozjuszowi żyjącemu w XVI wieku została wierna kościołowi katolickiemu. Wieś Wójtowo zawsze należała administracyjnie do Parafii Klebark Wielki, pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, tam też jest stary cmentarz.

Wójtowo szczególnie doświadczone było pod koniec II Wojny Światowej, w styczniu 1945 roku, gdy Rosjanie napadali na miejscową ludność. Wtedy zginął na plebanii w Klebarku Wielkim ks. Proboszcz Paweł Chmielewski, a w Wójtowie Cecylia Grabosch w obronie czystości. W Wójtowie jest też kilka innych grobów Warmiaków, których zabili Rosjanie, ulokowane są na dwóch prywatnych posesjach ( około 20 grobów ). Wójtowo położone jest na nizinie pagórkowatej pomiędzy miejscowościami Nikielkowo, Klebark Mały i Kaplityny, najbliższe jezioro znajduje się za Kaplitynami w miejscowości Bogdany. Parafię erygował ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz 1 lipca 1999 roku. Tytuł parafii związany jest z beatyfikacją 108 męczenników, której dokonał Jan Paweł II na Placu Wolności w Warszawie 8 czerwca 1999 roku.

Pierwszym i dotychczasowym proboszczem został Ks. Krzysztof Bumbul, który kapłanem jest od 27 maja 1995 roku. W tym czasie Prymasem Polski był Kardynał Józef Glemp, a prezydentem Polski Aleksander Kwaśniewski, natomiast Burmistrzem Barczewa Mirosław Kuliś.

Parafia zawiera tylko jedną miejscowość: Wójtowo. Obecnie liczy ponad 1000 osób, wśród których 75 osób to przedstawiciele innych wyznań. Do powstania parafii w sposób znaczący przyczyniła się Pani mgr Teresa Jezierska- Rogowska, która od 1958 roku organizowała szkolnictwo podstawowe w Kaplitynach i Wójtowie, będąc do 1998 roku jedynym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wójtowie. Szkoła odniosła wiele sukcesów pedagogicznych, nagradzana wielokrotnie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Było to miejsce szkoleń i praktyk dla studentów dawnej WSP w Olsztynie. Staraniem Pani T. Jezierskiej- Rogowskiej od roku 1996 odprawiano w szkole msze święte niedzielne, czynił ks. Kanonik Andrzej Majnusz- ówczesny proboszcz klebarski, odprawiane były również rekolekcje dla dzieci. Szkoła tętniła życiem kulturalnym i religijnym: jasełka, dzień Matki, rocznice narodowe itp.

Na fundamentach tak wspaniałej szkoły powstała parafia, było to w przenośni i dosłownie, gdyż od 1 lipca 1999 roku do 20 czerwca 2000 odprawiano w Sali szkolnej msze święte. Oczywiście p. T. Jezierska- Rogowska pełniła tam funkcję kościelnej i przewodniczącej Rady Parafialnej, czyni to zresztą do dzisiaj.

Na wiosnę 2000 roku panowie: Adam Marel i Bogdan Storoniański ofiarowali elementy na kaplicą, którą złożyli Józef Kozłowski, Jan i Franciszek Gadzińscy, Henryk Piotrowski, Henryk Szczepkowski, Eugeniusz Rybicki, Zbigniew Chlubicki i inni Panowie.

Od początku w kościele zawsze było dużo ministrantów (około 25 osób), pierwszym organistą był Marek Szymański, obecnie mgr sztuki Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie wiolonczeli. Od 2005 roku dodatkowo gra Iwona Mańczuk- mgr sztuki i muzyki UWM w Olsztynie. Od 2001 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła na działce pana Zbigniewa Abramczyka, którą zakupiła Kuria Biskupia z Olsztyna. Projektantem był mgr inż. Franciszek Chabrowski z Plusek. Kierownikiem budowy mgr inż. Ireneusz Tarasiewicz oraz mgr inż. Tadeusz Miastkowski. Kościół budowano razem z budynkiem plebanii. Długość kościoła- 19 m., szerokość- 12 m. Powierzchnia jednej kondygnacji plebanii 90 m2. Do tej pory wykonano 80 % prac budowlanych. Lud Boży od 2007 roku modli się już w nowym kościele, a ksiądz proboszcz mieszka na plebanii od czerwca 2008.

W pracach budowlanych pomagają Parafianie przez pracę fizyczną, ofiarę pieniężną i modlitwę. Ksiądz proboszcz zbudowany jest postawą wielu ludzi z Wójtowa, a także przyjaciół parafii mieszkających w Olsztynie, Barczewie, Łęgajnach, a także z Niemiec- są to dawni mieszkańcy Wójtowa i okolic. W parafii działają następujące wspólnoty: Żywy Różaniec, Ministranci, Schola dziecięca, grupa teatralna, koło Caritas, Oaza dziecięca, Chór, oraz Grupa Kobiet Katolickich dbająca stale o wystrój kościoła- ta grupa ma również określoną formację duchową.

Ksiądz proboszcz cieszy się, ze wspaniałej młodzieży, który jest spontaniczna i nigdy nie odmawia pomocy przy budowie kościoła. Liczba mieszkańców cały czas wzrasta, dlatego od 2007 roku odprawiana jest trzecia msza święta niedzielna o godzinie 17.00. Od maja do października 13 dnia każdego miesiąca odprawiane są Nabożeństwa Fatimskie cieszące się uznaniem i Parafian i gości. Wtedy przyjeżdżają do parafii księża goście ze specjalnym kazaniem.

Staraniem Pani Teresy Rogowskiej wykonano piękną Drogę Krzyżową, którą ufundowały rodziny z Wójtowa i ksiądz proboszcz. Pan Janusz Skowroński wraz z małżonką Wiesławą- prezes i właściciel firmy Tewes- Bis ofiarował ogromny krzyż ze stali nierdzewnej umieszczony na szczycie kościoła, oświetlony i dobrze widoczny z drogi krajowej nr 16. Krzyż poświęcił Metropolita Warmiński 19 czerwca 2006 Wojciech Ziemba. Ten sam Pan ofiarował wiele innych prac i elementów do nowego kościoła.
Pan Tadeusz Żuber ofiarował wszelkie prace i elementy elektryczne.
Pan Henryk Berk ofiarował wszelkie prace hydrauliczne.
Pan Stanisław Gajewski od 6 lat wykonuje różne prace fachowe związane z budową i funkcjonowaniem kościoła.
W maju 2007 roku parafia wydała II Śpiewnik Parafialny. Największą pracę wykonał parafianin Leszek Kalinowski i jego synowie Łukasz i Michał. Pan Leszek prowadzi od 3 lat stronę internetową parafii i Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”.

Skład Rady Parafialnej i Duszpasterskiej na dzień 6 stycznia 2009 roku:
Teresa Jezierska- Rogowska, Maria i Stanisław Gajewscy, Zbigniew i Jolanta Chlubicy, Józef Lipniewicz, Henryk Berk, Tadeusz Żyber, Janusz Skowroński, Adam Marel, Jerzy Sztych, Jan Żelazny, Kazimierz Szymański, Leszek Kalinowski, Jadwiga Rink, Teresa Kluk, Alicja Obrębka, Halina Jękot, Marek i Marianna Małkowscy, Paweł Janysz, Ireneusz Tarasiewicz, Piotr Sawiński, Dariusz Makowski, Kazimierz Zybert, Jerzy Kaszuba, Anna Stankiewicz, Jadwiga Kobus, Robert Dmochowski, Jarosław Mielcarek, Regina Pisowłocka, Rozwita i Zbigniew Abramczyk, Józef Kozłowski, Bożena Puszcz, Jarosław Krawczyk, Jadwiga Rink, Jacek Bezlapowicz, Grzegorz Sułek.

W roku 2004 wizytował parafię ks. Bp prof. Julian Wojtkowski. Każdego roku udzielany jest młodzieży klas trzecich gimnazjum sakrament bierzmowania, obecni byli wszyscy biskupi: Edmund Piszcz, Julian Wojtkowski, Jacek Jezierski, Wojciech Ziemba.

Każdego roku w czerwcu odbywa się wielki Festyn Parafialny, z którego dochód przeznaczony jest na budowę kościoła. Zaangażowanych jest tu około 130 osób, każdego roku więcej.

Bożej Opatrzności dziękujemy za naszą wspólnotę, za każdego człowieka i każdą mszę święta i sakrament pojednania. Dziękujemy za cuda Bożej łaski, które dokonują się w naszej parafii.

W maju 2006 roku Firma Tewes- Bis z Barczewa ofiarowała duży krzyż, który został umocowany na złączu kościoła i plebanii. Głównym ofiarodawcą i pomysłodawcą umieszczenia krzyża był pan Janusz Skowroński, prezes tejże firmy. Pan Janusz zapytał mnie jako proboszcza, gdzie jest kościół w Wójtowie? Było to podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej w Jego domu, w styczniu 2005 roku. Wtedy w sercu Fundatora zrodził się pomysł ofiarowania krzyża, który z daleka będzie widoczny. Umieszczenie krzyża w sensie obliczeń wytrzymałościowych wykonali inżynierowie: Piotr Sawiński , Ireneusz Tarasiewicz i Dariusz Makowski z Wójtowa, Oni też wystarali się o ciężki sprzęt w postaci dźwigu do umieszczenia krzyża.

Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy ten krzyż ofiarowali i umieścili na szczycie nowego kościoła.

WÓJTOWO — NMP KRÓLOWEJ MĘCZENIKÓW (24 V 1999) 

Troską Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego było położenie duszpasterskie wsi Wójtowo, należącej do parafii w Klebarku Wielkim. Na pismo w tej sprawie, wystosowane przez Księdza Arcybiskupa 2 czerwca 1995 roku, ksiądz proboszcz Andrzej Majnusz odpowiedział 15 czerwca 1995 roku co następuje: 

…wioska Wójtowo leżąca na trasie szybkiego ruchu Olsztyn-Mrągowo liczy 234 dusze. Nie jest wsią bogatą, gdyż o jej zamożności nie może świadczyć pięciu gospodarzy, trzech stolarzy (w tym jeden dojeżdżający z Olsztyna), trzech medianików samochodowych, dwóch kamieniarzy (dojeżdżających z Olsztyna), jeden sklep i jedna hurtownia mebli. Ostatnio wybudowano tu pięć nowych domów w nadziei sprzedania ich w przyszłości za lepszą cenę. Wszystkie zresztą gminy w Polsce, chcąc ratować swe finanse, wystawiają ziemię na sprzedaż jako działki budowlane. […] W latach siedemdziesiątych wybudowano drogę szybkiego ruchu przez Wójtowo, niszcząc równocześnie celowo polną drogę łączącą Wójtowo z Klebar­ kiem. Aby więc dojechać z Klebarka do Wójtowa trzeba najpierw dostać się Państwową Komunikacją Samochodową do Olsztyna i z Olsztyna autobusem miejskim dojechać do Wójtowa, w sumie około 20 kilometrów w jedną stronę. Trzeba przy tym pamiętać, że w niedziele wiele kursów autobusowych ulega skreśleniu, a w główne święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc) Państwowa Komuni­ kacja Samochodowa nie kursuje wcale. Przez osiem lat na katechizację dzieci szkolnych w Wójtowie dojeżdżałem autobusami, a przy dobrej pogodzie chodziłem na skróty przez pola. Zaś wierni z Wójtowa praktykują w małej liczbie w Klebarku, a głównie w Łęgajnach, Barczewie i Olsztynie, gdyż mają tam lepszy dojazd. Ostatnio upodobali sobie kapliczkę w Olsztynie przy Dworcu Głównym. Swego czasu proponowałem Księdzu Dziekanowi, aby problem ten rozwiązać poprzez przyłączenie Wójtowa i sąsiadują­ cych z nim Bogdan do parafii Łęgajny. Graniczą z tą parafią przez miedzę i mają z nią znakomite skomunikowanie poprzez autobus miejski Nr 14, a ostatnio również minibusy. Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższej argumentacji. Jeżeli jednak uzna ją Ks. Arcybiskup za nieprzekonującą, od nowego roku szkolnego rozpocznę swe dojazdy do Wójtowa. Ksiądz proboszcz Andrzej Majnusz rozpoczął odprawianie Mszy Świętych niedzielnych i świątecznych w Wójtowie. Kuria Metropolitalna wszczęła po­ szukiwania działki pod budowę kościoła. 

Pierwsze poszukiwania szły w kierunku ojcowizny S. Magdaleny Krebs CSC, byłej Przełożonej Prowincjalnej w Braniewie, następnie Asystentki Generalnej w Rzymie — Grottaferrata, a w 1997 roku Sekretarki Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Katarzynek, pochodzącej z Wójtowa. W dniu 4 kwietnia 1997 roku odpisała: Jeżeli chodzi o działkę budowlaną z naszej dawnej własności, to pragnę wyjaśnić, że nasze gospodarstwo rolne położone było na „kolonii’’ w lesie w kierunku Kapłityn, w odległości około 2 km od wsi Wójtowo. W 1972 roku zostało ono przekazane na Skarb Państwa w zamian za rentę dla rodziców. 

Od lutego 1998 roku starania szły w kierunku zakupu budynku zamykanej szkoły, do której budowy, uposażenia i utrzymania walnie przyczynili się miesz­ kańcy Wójtowa. Jednak mimo starań Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińs­ kiego nie doszło do rozmowy w tej sprawie z Burmistrzem Miasta i Gminy Barczewo, a Rada Gminy w maju 1998 roku większością jednego głosu odmówiła przekazania budynku szkolnego Gromadzie Wójtowo i wystawiła go na przetarg. Również propozycja Kurii Metropolitalnej, zamiany niemchomości byłej szkoły w Wójtowie na grunty rolne o powierzchni do 15 ha, położone w obrębie Miasta i Gminy Barczewo, nie znalazła akceptacji Rady Miejskiej w Barczewie, o czym powiadomił 23 czerwca 1998 roku Burmistrz mgr Mirosław Kuliś, proponując nabycie w drodze przetargu. 

Krótko potem pani sołtys Wójtowa, Irena Kozłowska, telefonicznie w dniu 4 lipca 1998 roku powiadomiła, iż budynki szkolne zostały wycenione na 247.000 zł, a 26 arów działki na 46.250 zł. W przetargu, który miał miejsce 16 lutego 1999 roku Gmina usiłowała sprzedać nieruchomość za 250.000 zł. Nabywcy oferowali 50.000 zł lub 100.000 zł. Najwyższą cenę 140.000 zł zaoferowała firma Poldruk- -Unimal z Olsztyna. Ponieważ była ona o 110.000 zł niższa od wyceny, sprawę miał do końca miesiąca rozstrzygnąć Zarząd Gminy Barczewo. 

Pomyślny zwrot nastąpił 23 kwietnia 1999 roku, gdy ksiądz kanonik mgr Marek Paszkowski, Dziekan Barczewski powiadomił, iż gospodarz z Wójtowa, pan Zbigniew Abramczyk, gotowy jest odstąpić 30 arów ziemi pod budowę kościoła za trzecią część ceny, czyli za 30.000 zł. 

Arcybiskup Metropolita Warmiński dekretem wystawionym w Święto Naj­ świętszej Maryi Parmy Matki Kościoła, dnia 24 maja 1999 roku, powołał do istnienia z dniem 1 lipca 1999 roku rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników w Wójtowie. W skład parafii weszła jedna tylko miejscowość Wójtowo. Parafia otrzymała zakupioną już działkę pod budowę kościoła i plebanii. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. mgr Krzysztof Bumbul. 

Biskup Julian Wojtkowski

https://wmbc.olsztyn.pl/Content/12235/29_parafie.pdf
Skip to content