Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że: „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

W pkt. 1210 Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

SAKRAMENT CHRZTU KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4 : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
Aby ochrzcić dziecko potrzeba:
Zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka.
Ustalić termin chrztu
Wybrać rodziców chrzestnych – osoby wierzące o uporządkowanym życiu sakramentalnym (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach bez ślubu kościelnego lub tylko ze ślubem cywilnym)
Jeżeli chrzestni mieszkają w innych parafiach, to z parafii swojego zamieszkania przynoszą zaświadczenia od księży proboszczów, że mogą być chrzestnymi.
Jeżeli ktoś chce ochrzcić dziecko, a nie należy do parafii, to musi dostarczyć zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania. Rodzice (jeśli mają ślub kościelny) i chrzestni oraz najbliższa rodzina powinna przystąpić do spowiedzi przed chrztem (najlepiej kilka dni wcześniej).

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. W naszej parafii sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież w II i III klasie gimnazjum. NA początku roku szkolnego, we wrześniu, w ogłoszeniach parafialnych podawany jest termin spotkania kandydatów i zasady przygotowania.

SAKRAMENT EUCHARYSTII KKK 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
KKK 1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” 130 „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” 131 .
I KOMUNIA ŚW.: I Komunia św. jest w naszej parafii co roku. Do komunii przystępują dzieci z klasy III, a wyjątkowo z klasy II. Przygotowanie bezpośrednie trwa cały rok. Dzieci i rodzice mają obowiązek uczestniczenia w coniedzielnych Mszach św. oraz spotkaniach formacyjnych. Dzieci do komunii św. przystępują w jednakowych strojach komunijnych – albach. Chodzi o to, żeby nie wyróżniać żadnego z dzieci oraz uwrażliwić dzieci i rodziców na religijny charakter tej uroczystości. Alba jest strojem liturgicznym, w którym ministranci i lektorzy oraz kapłani uczestniczą we Mszy św. Dzieci do Komunii św. zapisują rodzice w kancelarii parafialnej na początku września. Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią należy przy zapisywaniu dziecka dostarczyć odpis aktu chrztu. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA KKK 1422 „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” 2 . KKK 1423 Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia 3 , drogę powrotu do Ojca 4 , od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. KKK 1424 Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również „wyznaniem”, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Spowiedź w naszej parafii jest codziennie, 20 minut przede Mszą św. Dodatkowo w I piątki miesiąca o godz. 17.30 oraz na każde życzenie. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA KKK 1601 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Małżeństwa mieszane i różnica religii KKK 1633 W wielu krajach dość często występuje sytuacja małżeństw mieszanych (między katolikami i ochrzczonymi niekatolikami). Wymaga ona szczególnej uwagi współmałżonków i duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica religii (między katolikami a osobami nieochrzczonymi). KKK 1634 Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty, i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. Nie można jednak nie dostrzegać trudności małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan nie został jeszcze przezwyciężony. Małżonkowie mogą odczuwać dramat rozbicia między chrześcijanami we własnej rodzinie. Różnica religii może spotęgować jeszcze te trudności. Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji małżeństwa, a także odmiennych mentalności religijnych mogą stanowić źródło napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Może wystąpić wówczas niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego. Celebracja sakramentu małżeństwa KKK 1621 W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa, „tworzyli jedno ciało” w Chrystusie. KKK 1622 „Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia… winien być sam w sobie ważny, godny i owocny”. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty. Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do sakramentu małżeństwa w naszej parafii? Zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa – co najmniej 3 miesiące przed ślubem i ustalić dzień i godzinę słubu oraz sposób przygotowania do przyjęcia sakramentu. Dostarczyć metryki aktualne chrztu. Uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej (najbliżej w Olsztynie) Wypełnić w kancelarii parafialnej protokół przedmałżeński. Dostarczyć do parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej zapowiedzi przedmałżeńskie. Przystąpić do spowiedzi św. – dwie spowiedzi przedmałżeńskie – pierwsza zaraz po „daniu na zapowiedzi”, a druga w przeddzień ślubu. Jeżeli narzeczeni mieszkają razem, to albo na czas przygotowania do ślubu zamieszkują oddzielnie, albo przystępują tylko do drugiej spowiedzi. Z USC należy dostarczyć dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego. Omówić z księdzem liturgię sakramentu małżeństwa, pamiętając, że w kościele jest to obrzęd religijny i nie stosowne jest wprowadzanie świeckich elementów podczas Mszy św. ślubnej. Omówić sprawy związane z graniem podczas ślubu i wystrojem kościoła. Istnieje możliwość przygotowania do ślubu w miejscu zamieszkania narzeczonych – zagranica – i dostarczenie tzw. „licencji” z parafii przygotowania
IMG_5905
Skip to content